Tidigare uppdrag – några exempel

Vad kunderna tycker

Reframe Consulting – ett i raden av många vanliga konsultbolag som jobbar med ledarskaps- och organisationsutveckling?

Nej, Reframe är unikt och skapar resultat. Detta tack vare ett stort engagemang där de båda delägarnas egna erfarenheter och kompetens, parat med stark verklighetsanknytning och förmåga att se människor, har gett positiva resultat i många organisationer.

Allt detta om man får tro våra egna kunder. Ett tiotal representanter från de största kunderna har intervjuats och ger en samstämmig bild: ”Rafael och Mårten är närvarande och trygga och gör inte jobbet bara för att ta betalt”.

Reframe Consulting består av Rafael Pimenta och Mårten Salander. Kunderna finns såväl inom stora detaljhandelsföretag som ledande börsnoterade industriföretag. Uppdragen skiftar, men en röd tråd är förändringsarbete och utveckling/utbildning av organisationer och ledningsgrupper.

Några röster

”Min förmåga att nå ut till folk i omgivningen på olika sätt, t ex när det gäller att genomföra förändringar har blivit mycket bättre”

Det säger en chef från en grupp inom detaljhandeln som deltagit i ett större utvecklingsprogram under Rafael och Mårtens ledning.

Intervjuerna har utförts av ett fristående företag på uppdrag av Reframe. Mårten Salander betonar att intervjuerna beställdes i syfte att utveckla verksamheten för at styra den mot de områden där Reframes styrkor gör bäst nytta. Att behovet finns syns också i intervjusvaren.

Arbeta mer med komplexa problem t ex samverkan i större sammanhang, är en av synpunkterna som kommer fram när de intervjuade får tillfälle att ge Rafael och Mårten goda råd inför framtiden.

Flera av svaren visar också att kunderna gärna ser Reframe-duon som chefscoacher och ”företagsdoktorer” och uppmanar till att fortsatta på inslagen väg med bra verktyg och rutiner för uppföljning.

Sammantaget ger intervjusvaren en bild av två helt olika personer som kompletterar varandra på ett framgångsrikt sätt, har lätt för att närma sig och förstå människor och att det finns ett hjärta i det de levererar.

Den största samstämmigheten handlar dock om Mårtens och Rafaels höga personliga engagemang och det förtroende kundernas deltagare fått för dem. Så här motiverar en deltagare:

Man får en upplevelse att de delar med sig. De arbetar mycket med anekdoter, kommer nära och skapar på så sätt förståelse och trovärdighet. De har ett starkt engagemang och bemöter människorna med namn, de ser individerna.”

En chef i ett av våra större industriföretag svarar på frågan om vilket resultat arbetet med Reframe fört med sig:

”Vi har fått ett självdrag i organisationsutvecklingen, som är en ständigt pågående process. Vi har synliggjort en bild som alla kan köpa, vilket skapar hög delaktighet.”

Vilka mervärden upplever du att du lyckats skapa med hjälp av Reframe?

Lättare att nå ut till folk, tala deras språk. Mindre konflikter. Ny syn på ledarskap och ny ledarskapskultur. Ny syn på mig själv och på hur man uppfattas av andra. Större förståelse för fel i organisationen och hur felen ska åtgärdas. Inifrånperspektiv; vart är man, vart vill man, hur går man vidare, comittment i organisationen. Blivit en bättre chef och ledare. Inställningen till förändring i organisationen har blivit mycket bättre, skapat tydliga gemensamma mål, ny bas av nya unga chefer som är sammansvetsade och inspirerade av M & R:s ledarskap, duktiga på att ge en ny bild ur ett annat perspektiv, bättre insikt i personliga egenskaper och vad de får för effekter på omgivningen, är tryggare i mig själv.

Fler tidigare uppdrag

 • Utvecklingsinsatser

  Flertalet utvecklingsinsatser för ledningsgrupper

 • Utvecklingsprogram

  Program på grundläggande och fördjupad nivå i ledarskap, personlig utveckling och personligt ledarskap

 • Verksamhetsanalyser

  Flertalet verksamhetsanalyser av och åtgärdsprogram för organisationer på ett strukturellt och personellt plan

 • Verksamhetsutveckling

  Flertalet verksamhetsutvecklings uppdrag

 • Anpassad ledarskapsbok

  Författare och skapare av anpassad ledarskapsbok för kunds räkning

 • Värdegrund och företagskultur

  Arbete med att utveckla och genomföra integrationsarbete med gemensam värdegrund och företagskultur

 • Förändringsprocess

  Framtagning och genomförande av förändringsprocess av företagskultur och ledarskapssyn

 • Deltagarstyrd ledarutveckling

  Fördjupad och deltagarstyrd ledarutveckling, s.k. ”open design”, inom näringslivet och offentlig sektor

 • Chefsstöd och coachning

  Chefsstöd och coachning av chefer, projektledare och nyckelpersoner